Arbetsgivaren har ansvaret att genomföra en radonmätning på arbetsplatsen. Arbetsgivaren bör vara uppmärksam på nivåerna av radon och ta till åtgärder om det behövs för att sänka höga halter. Radon är en farlig gas som är osynlig, luktlös, färglös och bara kan upptäckas genom mätning. Långvarig exponering för höga nivåer av radon ökar risken för lungcancer, vilket orsakar omkring 500 fall i Sverige varje år och är den näst största orsaken efter rökning.

Begränsning av radonmängden på arbetsplatsen är en viktig och obligatorisk del av arbetsmiljölagstiftningen. Radonmätningen bör ske under minst två månader under eldningssäsongen (1 oktober till 30 april). Om årsmedelvärdet av radon under arbetstiden (nationell referensnivå är 200 Bq/m3) överstiger referensnivån, måste arbetsgivaren ta åtgärder för att minska den.

Som arbetsgivare är det lätt att mäta radon. Du kan beställa radonmätare för långtidsmätning från ackrediterade företag som är expert på radon. Dessa radonmätare ger ett pålitligt årsmedelvärde och är den mest säkra metoden att mäta radon på. Det viktiga är att radonmätningen följer Strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatsen. Den 1 oktober 2021 började en ny förbättrad metodbeskrivning för mätning av radon på arbetsplatser att gälla. Den nya metodbeskrivningen för mätning av radon på arbetsplatser ersätter den befintliga från 2004. 

Om resultatet från en radonmätning på en arbetsplats visar en nivå som överskrider referensvärdet, så är det nödvändigt att ta åtgärder. När åtgärderna har genomförts ska en ny mätning göras för att se till att de har haft önskad effekt och att radonhalten har sjunkit till ett acceptabelt nivå. Om radonhalten fortfarande överstiger 200 Bq/m³ efter åtgärderna, så måste det rapporteras till Strålsäkerhetsmyndigheten.

Relaterad information
Radonbesiktning Stockholm – när en långtidsmätning är gjord som visar förhöjda halter av radon bör en radonbesiktning göras. Radonbesiktning görs på plats. Syftet är att ta reda på vilka saneringsåtgärder (radonsanering) som krävs för att komma åt problemet.

By arvind